Avís legal

En compliment del art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI+CE), l’informem que:

El titular de la pàgina https://gironesirodes.com es:

Denominació Social:  Girones i Rodes S.L.

CIF:                            B17654039

Domicili:                C/Jaume I, 70 – 17300  Blanes – Girona

Telèfon:                  972 330 660

Email:                      info@gironesirodes.com

 

Les seves dades

La informació o dades personals que el usuari faciliti seran tractats con segons lo establert en las Polítiques de Protecció de Dades. L’usuari declara que tota la informació o dades que siguin facilitats son veraços i es corresponen amb la realitat.

Privacitat/Protecció de dades personals

Girones i Rodes S.L. compleix amb les directrius Reglamento General de Protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679) i més normativa vigent en cada moment, i vela per garantitzar un correcte us i tractament de les dades personals del usuari.

Per fer això, amb cada formulari de demanar dades de caràcter personal, es farà saber al usuari de la existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li del responsable del tractament realitzat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

Així mateix, PROGRAMACION INTEGRAL S.A. creadora del lloc web informa que dona compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Informacion y el Comercio Electrónico i sol·licitarà al usuari el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

Menors d’edat

Els continguts de la Pàgina Web estan dirigits a persones majors d’edat. Girones i Rodes S.L. no pretén obtenir dades de persones menors d’edat. Quan Girones i Rodes S.L. tingui coneixement de que existeixen en  el seu fitxer, dades de caràcter personal d’un menor, procedirà de immediat a cancel·lar aquestes dades.

Obligacions del usuari

El usuari tindrà que respectar en tot moment els termes i condicions establerts per la pàgina web.

El usuari utilitzarà la pàgina web de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pugues derivar-se al incomplir els termes i condicions de la pàgina web.

El usuari no podrà utilitzar la pàgina web per transmitir, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadores de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

Propietat Industrial e Intel·lectual

Girones i Rodes S.L. per sí o como cessionària, es titular de tots els seus drets de propietat intel·lectual e industrial de la seva pàgina web, així com el de els elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ ordinador necessaris per el  seu funcionament, accés i us, etc.).

En virtut de lo disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propiedad Intelectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa en la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, a qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic, sense l’autorització de Girones i Rodes S.L. Tots els drets reservats.

El USUARI es compromet a respectar els drets de Propiedad Intelectual e Industrial titularitat de Girones i Rodes S.L. Podrà visualitzar els elements del portal i també imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per el seu us personal i privar. El USUARI tindrà que  abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de Girones i Rodes S.L.

Drets d’exclusió

Girones i Rodes S.L. es reserva el dret a denegar o retirar el accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instancia pròpia o de un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions de Us del portal.

Girones i Rodes S.L. perseguirà el incompliment de las Condicions de Us del portal, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificacions i enllaços

Girones i Rodes S.L. es reserva el dret d’ efectuar sense previ avis les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc web, podent canviar, suprimir o incloure tant els continguts i serveis que presta com la forma en la que aquests apareixen presentats o localitzats, així com en les Condiciones Generales de Contratación aquí determinades.

Girones i Rodes S.L. no es responsabilitza del mal us que es faci dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

En el cas de que en https://gironesirodes.com es disposessin enllaços o hipervíncles cap a  altres llocs de Internet, PROGRAMACION INTEGRAL S.A. creadora del lloc web no exercirà cap tipus de control sobre aquest llocs i continguts. En cap cas PROGRAMACION INTEGRAL S.A. creadora del lloc web assumirà responsabilitat alguna per els continguts de algun enllaç perteneixent a un lloc web aliè ni garantitzarà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests  hipervíncles o altres llocs d’ Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’ associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Llei aplicable i jurisdicció competent

Les condicions d’ us de la Pàgina Web contingudes en aquest Avís Legal, així com les relacions entre el usuari i Girones i Rodes S.L. es regiran e interpretaran d’acord  amb les lleis espanyoles. Per  la solució de qualsevol conflicte que pogués suscitar-se, el usuari i Girones i Rodes S.L. es sotmeten expressament a la competència i jurisdicció dels  jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.